วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ม.เที่ยงคืน เรียกร้องสังคมร่วมกดดันกระบวนการร่าง 'รัฐธรรมนูญ' เปิดกว้าง-โปร่งใส


ม.เที่ยงคืนประกาศ 10 ชื่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝันที่ได้รับการเสนอมากที่สุด ระบุคงไม่ถูกเลือกไปร่างเหมือนคนที่รับใช้รัฐประหาร พร้อมเรียกร้องให้สังคมร่วมกันเรียกร้องและกดดันเพื่อทำให้กระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต้องกลับมาอยู่ในมือของประชาชน โปร่งใส เปิดกว้างและรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย
28 ก.ย. 2558 หลังมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนชวนประชาชนเสนอชื่อ “สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน” ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2558 ทางเพจเฟซบุ๊ก รัฐธรรมนูญในฝัน ล่าสุด มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนประกาศชื่อผู้ได้รับการเสนอมากที่สุด 10 ราย พร้อมเรียกร้องให้สังคมร่วมกันเรียกร้องและกดดันเพื่อทำให้กระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต้องกลับมาอยู่ในมือของประชาชน รวมทั้งทำให้กระบวนการดังกล่าวต้องดำเนินการไปอย่างโปร่งใส เปิดกว้างและรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายในสังคมไทย ไม่ว่าจะมีความคิดที่แตกต่างกันมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน
ตามที่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้เชิญชวนให้มีการเสนอรายชื่อบุคคลที่แต่ละท่านมีความเห็นว่าสมควรที่จะเข้ามาทำหน้าที่ “สภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน” มายังมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น ปรากฏว่าได้มีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาและทางมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อบุคคลจำนวน 10 คน ที่ได้มีการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากที่สุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้
  • 1. เกษียร เตชะพีระ
  • 2. คณิน บุญสุวรรณ
  • 3. จาตุรนต์ ฉายแสง
  • 4. นิธิ เอียวศรีวงศ์
  • 5. พนัส ทัศนียานนท์
  • 6. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
  • 7. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
  • 8. สุขุม นวลสกุล
  • 9. สุลักษณ์ ศิวรักษ์
  • 10. สมบัติ บุญงามอนงค์
ซึ่งหากพิจารณาจากรายชื่อที่ได้มีการเสนอเข้ามา ทางมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนมีความเห็นดังต่อไปนี้
ประการแรก รายชื่อของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝันจะประกอบไปด้วยกลุ่มคน 3 กลุ่ม คือ นักวิชาการ นักการเมือง และนักกิจกรรมทางสังคม โดยบุคคลทั้งหมดที่ได้มีการเสนอชื่อเข้ามาล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้แสดงให้เห็นมาอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเป็นผู้ที่ได้แสดงความเห็นต่อสาธารณะด้วยการใช้เหตุผลและปัญญามาอย่างต่อเนื่อง จึงนับว่าเป็นบุคคลที่สามารถจะมีบทบาทในการร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม
ประการที่สอง เป็นที่ชัดเจนว่าบุคคลทั้ง 10 คน ที่ได้ถูกเสนอชื่อผ่านมายังมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จะไม่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ หากเปรียบเทียบกับรายชื่อที่ทางผู้มีอำนาจได้เสนอชื่อออกมาต่อสาธารณชนก็จะพบเห็นถึงความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่เพียงเฉพาะในด้านของความรอบรู้ การยึดมั่นต่อหลักการระบอบประชาธิปไตย หากยังรวมไปถึงภูมิหลังและเกียรติประวัติในการทำงาน ซึ่งเห็นได้อย่างประจักษ์ว่าคณะบุคคลที่กำลังถูกคัดเลือกโดยผู้มีอำนาจนั้น มีคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งก็คือการรับใช้ต่อผู้ที่ได้กระทำการรัฐประหารเป็นสำคัญ
ประการที่สาม ในท่ามกลางที่สังคมไทยมีความขัดแย้งที่สลับซับซ้อนและดำรงอยู่มาอย่างยาวนานเกินกว่าทศวรรษ กระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ในมือของกลุ่มคนอันคับแคบย่อมไม่สามารถนำพาสังคมไทยให้หลุดพ้นไปจากสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างแน่นอน การร่างและการจัดทำรัฐธรรมนูญที่เป็นไปเพื่อตอบสนองต่ออุดมการณ์และผลประโยชน์ทางการเมืองเฉพาะกลุ่มเฉพาะฝ่ายด้วยการใช้อำนาจ มีแต่จะทำให้สังคมไทยต้องจมดิ่งลงไปสู่ความเลวร้ายมากยิ่งขึ้น
ทางมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนก็ไม่ได้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง 10 คนนี้จะต้องเป็นตัวแทนในการมีบทบาทต่อการร่างรัฐธรรมนูญ หากการแสดงความเห็นที่ปรากฏขึ้นก็เพียงต้องการสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินการนับตั้งแต่ภายหลังการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ก็ล้วนแต่เป็นการดำเนินการในระหว่างผู้มีอำนาจโดยมิได้สัมพันธ์กับความปรารถนาของประชาชนแต่อย่างใด
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอเรียกร้องให้สังคมร่วมกันเรียกร้องและกดดันเพื่อทำให้กระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต้องกลับมาอยู่ในมือของประชาชน รวมทั้งทำให้กระบวนการดังกล่าวต้องดำเนินการไปอย่างโปร่งใส เปิดกว้างและรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายในสังคมไทย ไม่ว่าจะมีความคิดที่แตกต่างกันมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2558
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น