วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เดือนเดียวว่างงานเพิ่ม 1.16 แสนคน ต.ค.59 คนว่างงานรวมทะลุ 4.5 แสนคน


'สถิติแห่งชาติ' เผยภาวะการทํางานของประชากร ต.ค.59 ผู้ว่ างงานรวม 4.5 แสนคน หรือ ร้อยละ 1.2 เพิ่มขึ้น 1.22 แสนคน เมื่อเทียบกับช ่วงเวลาเดียวกันของปี 58 ขณะที่เมื่อเทียบกับ เดือน ก.ย.ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 1.16 แสนคน จาก 3.34 แสนคน
30 พ.ย. 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยแพร่ สรุปผลการสํารวจ ภาวะการทํางานของประชากร (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559) โดยมีผู้ว่างงานจํานวน 4.50 แสนคน  คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2  ขณะที่มีกําลังแรงงานประมาณ 37.72 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้มีงานทํา 37.14 ล้านคน และผู้รอฤดูกาล 1.34 หมื่นคน
ผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 พบว่ า จํานวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.71 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู ในกําลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทํางาน 37.72 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 37.14 ล้านคน ผู้ว ่างงาน 4.50 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.34 แสนคน ส ่วนผู้ที่อยู่ นอกกําลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่ พร้อมทํางาน 17.99 ล้านคน ได้แก่ แม่ บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น
สําหรับจํานวนผู้ว่ างงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 4.50 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่ างงาน ร้อยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช ่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 จํานวนผู้ว่ างงานเพิ่มขึ้น 1.22 แสนคน จาก 3.28 แสนคน เป็น 4.50 แสนคน แต่ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 จํานวนผู้ว ่างงานเพิ่มขึ้น 1.16 แสนคน จาก 3.34 แสนคน เป็น 4.50 แสนคน เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว ่างงานกับช่ วงเวลา เดียวกันของปีที่ผ่ านมา พบว่ าอัตราการว่ างงานเพิ่มขึ้น จาก ร้อยละ 0.9 เป็นร้อยละ 1.2 หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา อัตราการว่ างงานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 0.9 เป็นร้อยละ 1.2
ที่มา เว็บไซต์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สําหรับระดับการศึกษาที่สําเร็จของผู้ว่ างงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 พบว่ า ผู้ว่ างงานที่สําเร็จการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา 1.91 แสนคน (อัตราการว ่างงานร้อยละ 2.3) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1.05 แสนคน (ร้อยละ 1.7) ระดับประถมศึกษา 6.7 หมื่นคน (ร้อยละ 0.8) ระดับ มัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท ่า 6.5 หมื่นคน (ร้อยละ 1.0) และ ผู้ที่ไม ่มีการศึกษาและต่ํากว าประถมศึกษา 2.2 หมื่นคน (ร้อยละ 0.3) เมื่อเปรียบเทียบกับช วงเวลาเดียวกันของปี 2558 พบว ่า จํานวนผู้ว่ างงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น 5.5 หมื่นคน ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 5.0 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่ าเพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นคน และระดับ ประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 1.1 หมื่นคน ส ่วนผู้ ที่ไม่ มีการศึกษาและต่่ำ กว่ าประถมศึกษาลดลง 4.0 พันคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น