วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

โปรดเกล้าฯถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 'พ.อ.พงศ์ภพ ทองอุไทย'
            มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลด พันเอก พงศ์ภพ ทองอุไทย ตําแหน่ง หัวหน้าคณะ/อาจารย์ กองบังคับการ คณะที่ 2 โรงเรียนนายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากราชการ ให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 8 เมษายน 2560 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
             มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลด พันเอก พงศ์ภพ ทองอุไทย ตําแหน่ง หัวหน้าคณะ/อาจารย์ กองบังคับการ คณะที่ 2 โรงเรียนนายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากราชการ ให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 เนื่องจากบกพร่องหน้าที่ประมาทเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ ทั้งนี้ ตามข้อ 4 (2) ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตําแหน่งข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2502 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบกับข้อ 2.6 ของระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 และตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548
 
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น