วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

200 รายชื่อ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ โดยการแต่งตั้งของ คสช.


          เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2558 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยมีรายละเอียดังนี้ ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ )พุทธศักราช 2558 มาตรา 39/2 วรรคสอง บัญญัติให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกินสองร้อยคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดังต่อไปนี้
 •  พลโท กมล สุวภาพ
 •  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
 •  พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
 •  นายกลินท์ สารสิน
 •  นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด
 •  นายกษิดิศ อาชวคุณ
 •  นายกษิต ภิรมย์
 •  นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
 •  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
 •  นายกิตติ กิตติโชควัฒนา
 •  นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์
 •  นายเกรียงยศ สุดลาภา
 •  พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม
 •  นายขวัญชัย ดวงสถาพร
 •  พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา
 •  นายเข็มชัย ชุติวงศ์
 •  พลโท คณิต แจ่มจันทรา
 •  พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร
 •  พลเอก คณิต อุทิตสาร
 •  นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
 •  พลอากาศเอก คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา
 •  นายคำนูณ สิทธิสมาน
 •  นายคุรุจิต นาครทรรพ
 •  หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์
 •  พลเอก จารุเกียรติ ชัยวงษ์
 •  นายจินดา วงศ์สวัสดิ์
 •  พลเอก จิระ โกมุทพงศ์
 •  พลเรือเอก จีรพัฒน์ ปานสกุณ
 •  นายจุมพล สุขมั่น
 •  นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
 •  พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
 •  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
 •  นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ
 •  พลเรือเอก ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์
 •  นายชัย ชิดชอบ
 •  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
 •  นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
 •  นายชาลี เอียดสกุล
 •  พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์
 •  นายชูชัย ศุภวงศ์
 •  นายชูชาติ อินสว่าง
 •  นายชูศักดิ์ เกวี
 •  พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
 •  พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ
 •  พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย
 •  นายฐาปบุตร ชมเสวี
 •  พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก
 •  นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
 •  พลเรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง
 •  พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
 •  นายณัฏฐ์ ชพานนท์
 •  นายดำรงค์ พิเดช
 •  นายดุสิต เครืองาม
 •  นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์
 •  พลตำรวจโท เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
 •  นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
 •  นายตระกูล วินิจนัยภาค
 •  พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
 •  นายต่อพงศ์ เสลานนท์
 •  พลตำรวจเอก ไตรรัตน์ อมาตยกุล
 •  นางถวิลวดี บุรีกุล
 •  พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์
 •  นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
 •  ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
 •  นายธงชัย ลืออดุลย์
 •  พลโท ธงชัย สาระสุข
 •  พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์
 •  นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
 •  นายธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
 •  พลเอก ธวัช จารุกลัส
 •  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
 •  นายธวัชชัย ฟักอังกูร
 •  พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
 •  นายธานินทร์ ผะเอม
 •  พลตำรวจโท ธีรจิตร์ อุตมะ
 •  พลอากาศเอก ธีระภาพ เสนะวงษ์
 •  พลเอก นคร สุขประเสริฐ
 •  นางนรรัตน์ พิมเสน
 •  นายนิกร จำนง
 •  นางนินนาท ชลิตานนท์
 •  พลอากาศเอก นิรันดร์ ยิ้มสรวล
 •  นายบวรเวท รุ่งรุจี
 •  นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์
 •  พลโท บัญชา สิทธิวรยศ
 •  นางเบญจวรรณ สร่างนิทร
 •  พลเรือเอก ประดิษฐ์ ศิริคุปต์
 •  นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
 •  นายประภาศ คงเอียด
 •  นายประมนต์ สุธีวงศ์
 •  ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
 •  นายประยูร เชี่ยววัฒนา
 •  นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
 •  พลเอก ปราการ ชลยุทธ
 •  นายปรีชา บุตรศรี
 •  พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข
 •  นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
 •  นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
 •  นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา
 •  นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 •  พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว
 •  นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
 •  นายพนม ศรศิลป์
 •  นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
 •  คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
 •  นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
 •  พลเอก พหล สง่าเนตร
 •  พลเอก พอพล มณีรินทร์
 •  พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
 •  พลตำรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์
 •  นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
 •  นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
 •  พลเอก ภิญโญ แก้วปลั่ง
 •  พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ
 •  พลอากาศเอก มนัส รูปขจร
 •  นายมนู เลียวไพโรจน์
 •  นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
 •  นางเมธินี เทพมณี
 •  พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ
 •  พลเรือเอก ยุทธนา เกิดด้วยบุญ
 •  พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
 •  นางรวีวรรณ ภูริเดช
 •  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
 •  พลเอก รัชกฤต กาญจนวัฒน์
 •  พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก
 •  นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
 •  พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
 •  นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
 •  พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา
 •  นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ
 •  พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย
 •  นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
 •  พลโท วราห์ บุญญะสิทธิ์
 •  นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
 •  พลเอก วัฒนา สรรพานิช
 •  พลอากาศเอก วัธน มณีนัย
 •  นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย
 •  นายวันชัย สอนศิริ
 •  นายวัลลภ พริ้งพงษ์
 •  พลเอก วิชิต ยาทิพย์
 •  นายวิเชียร ชวลิต
 •  พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
 •  นายวิทยา แก้วภราดัย
 •  นายวินัย ดะห์ลัน
 •  นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
 •  นายวิรัช ชินวินิจกุล
 •  นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร
 •  นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
 •  พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ
 •  นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม
 •  พลตำรวจโท ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
 •  นายศานิตย์ นาคสุขศรี
 •  นายศิริชัย ไม้งาม
 •  นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
 •  พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์
 •  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
 •  นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์
 •  นายสมชัย ฤชุพันธุ์
 •  นายสมชาย พฤฒิกัลป์
 •  พลโท สมชาย ลิ้นประเสริฐ
 •  นายสมเดช นิลพันธุ์
 •  นายสมพงษ์ สระกวี
 •  นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
 •  พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
 •  พลโท สสิน ทองภักดี
 •  นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
 •  นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์
 •  พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง
 •  นายสุชน ชาลีเครือ
 •  พันเอก สุชาติ จันทรโชติกุล
 •  นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์
 •  นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
 •  พลโท สุรเดช เฟื่องเจริญ
 •  นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์
 •  พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์
 •  นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์
 •  พลตำรวจโท สุวิระ ทรงเมตตา
 •  นายเสรี สุวรรณภานนท์
 •  นายเสรี อติภัทธะ
 •  นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
 •  พลอากาศเอก อนาวิล ภิรมย์รัตน์
 •  พลเรือเอก อนุทัย รัตตะรังสี
 •  นายอนุสรณ์ จิรพงศ์
 •  นายอนุสิษฐ คุณากร
 •  นายอภิชาต จงสกุล
 •  พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ
 •  นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
 •  พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ
 •  นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม
 •  นายอรุณ จิรชวาลา
 •  นายอลงกรณ์ พลบุตร
 •  นายอิศรา ศานติศาสน์
 •  นายอัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ
 •  นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
 •  พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
 •  พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์
 •  พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
 •  พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน
 •  นายอำพล จินดาวัฒนะ
 •  นายอุทัย เลาหวิเชียร
 •  พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2558
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น