วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทินพันธุ์ นาคะตะ นั่งปธ.สปท. อลงกรณ์-วลัยรัตน์ นั่งรอง


สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เลือก ทินพันธุ์ นาคะตะ นั่งประธาน ยันพร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุด มุ่งปฏิรูปประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อลงกรณ์-วลัยรัตน์ นั่งรองคนที่ 1 และ 2
13 ต.ค. 2558 เมื่อเวลา 9.30 น. ที่ผ่านมา มีการการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นัดแรก โดยมีนายชัย ชิดชอบ ผู้มีอาวุโสสูงสุดใน สปท. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมชั่วคราว เพื่อเลือกประธาน และรองประธาน สปท. โดยที่ประชุมได้รับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมกล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุม หลังจากนั้นได้ดำเนินการเลือกประธานและรองประธาน สปท. คนที่ 1 และ คนที่ 2 โดยพลโท ฐิติวัจน์ กำลังเอก สมาชิก สปท. เสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ เป็นประธาน สปท. ขณะที่ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา สมาชิก สปท. เสนอชื่อ นายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นรองประธาน สปท.คนที่ 1 ส่วนรองประธาน สปท. คนที่ 2 นั้น นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ สมาชิก สปท. เสนอชื่อ นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ เป็นรองประธาน สปท.คนที่ 2
จากนั้นที่ประชุมได้เปิดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานและรองประธาน สปท. แสดงวิสัยทัศน์ โดยที่ประชุม สปท.ได้มีมติเลือกศาสตราจารย์เกียรติคุณ ร้อยเอก ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ เป็นประธาน สปท. นายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นรองประธาน สปท.คนที่ 1 และมีมติเลือกนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ เป็นรองประธาน สปท.คนที่ 2
โดย  ดร.ทินพันธุ์ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม ว่า ตนพร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดย สปท.จะทำหน้าที่ปฏิรูปด้านต่างๆ ต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่วางแผนการปฏิรูปประเทศไว้ระดับหนึ่งแล้วให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และตามแนวทางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557โดยการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ได้คำนึงถึงความสำคัญเร่งด่วน โดยเฉพาะการจัดลำดับก่อนหลังความสำคัญของการปฏิรูปประเทศ รวมถึงความสัมฤทธิ์ผลของการปฏิรูปในระยะเวลาที่เหลืออยู่ด้วย ซึ่งการทำหน้าที่ของ สปท.ในครั้งนี้นับเป็นความหวังของประชาชนทั้งประเทศที่ต้องการเห็นประเทศมีการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์แห่งความเจริญของประเทศและความผาสุกของประชาชนในชาติ พร้อมเชื่อมั่นว่าสมาชิก สปท.จะเป็นกลไกสำคัญผลักดันให้การปฏิรูปประเทศครั้งนี้สำเร็จได้ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ช่วยระดมความคิดเห็น และแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกัน ดังนั้นจึงขอให้สมาชิก สปท. ทำหน้าที่ด้วยความเป็นหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้พร้อมยินดีรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน  อย่างไรก็ตามขอให้การอภิปรายของสมาชิกควรจำกัดขอบเขตเฉพาะเรื่องการปฏิรูปประเทศ และเคารพข้อบังคับการประชุมเนื่องจากมีระยะเวลาที่จำกัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
สำหรับ ดร.ทินพันธุ์ นั้น เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ในรัฐบาลพล.อ.สุจินดา คราประยูร เคยเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ปี 2516 สำหรับผลงานในฐานะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นั้นได้แต่งตำราเรียนหลายเล่ม เช่น หนังสือปรัชญาการเมือง หนังสือประชาธิปไตยไทย หนังสือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น