วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กกต. แนะรัฐธรรมนูญใหม่ ควรให้อำนาจ เลื่อนวันเลือกตั้งได้


โฆษก กรธ. เผยประเด็นหลักจากการหารือกับ กกต. ให้อำนาจเลื่อนวันเลือกตั้ง พร้อมคงอำนาจเดิมไว้ พร้อมระบุตอนนี้พิจารณา รธน. ถึงหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยแล้ว
15 ต.ค. 2558 เว็บข่าวรัฐสภา รายงานว่า นรชิต  สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงผลความคืบหน้าการประชุม กรธ. ว่า วันนี้ที่ประชุมได้เชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมี ศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์, บุญส่ง น้อยโสภณ, ประวิช รัตนเพียร, สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. และภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต. เข้าร่วมการประชุม ซึ่งคณะกรรมการ กกต. ได้เสนอต่อ กรธ. ในประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 5 ประเด็นหลัก
โดยประเด็นแรกคือ การกำหนด กกต. มีอำนาจเลื่อนวันเลือกตั้ง และมีอำนาจควบคุม สั่งการ โยกย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนสั่งลงโทษทางวินัยได้ รวมทั้งควรกำหนดให้ กกต. ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและดำเนินการหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง
ประเด็นที่สองเป็นประเด็นในเรื่องของกระบวนการการเลือกตั้ง โดย กกต. เสนอให้นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง เว้นมีเหตุความจำเป็นเฉพาะท้องที่ พร้อมสนับสนุนการใช้เลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
ประเด็นที่สามเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มีความยุติธรรม ซึ่งทาง กกต. เสนอว่า ควรกำหนดให้ กกต. มีอำนาจให้ใบแดงก่อนประกาศผลการเลือกตั้งได้ และกรณีที่เห็นว่า การเลือกตั้งส่อไปในทางทุจริต กกต. ควรมีอำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้
ประเด็นที่สี่ เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ควรให้มีการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์เป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
สำหรับประเด็นสุดท้าย คือ ที่มาของ กกต. ควรกำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา กกต. เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 และให้มีวาระดำรงตำแหน่ง 7 ปีและมีวาระเป็นการเฉพาะตัว
ทั้งนี้ที่ประชุม กรธ. หลังได้รับฟังข้อเสนอแนะของ กกต. แล้ว เห็นว่าจะนำเรื่องดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาอย่างละเอียดต่อไป
โฆษก กรธ. กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนั้น ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเป็นรายมาตราถึงความในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จจะแถลงผลการประชุมให้ทราบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น