วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มติ ครม.ตั้งหมอพรทิพย์เป็น ผอ.นิติวิทยาศาสตร์ - ผอ.ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจราชการแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ภาพถ่ายเมื่อปี 2553 (ที่มา: แฟ้มภาพ/เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล/วิกิพีเดีย)

            คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ฝรั่งเศสตั้งกงสุลที่ จ.เชียงราย - แต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กปร. - รับโอนและแต่งตั้งรองเลขา ศอ.บต. - คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เป็น ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ส่วน ผอ.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
            2 ธ.ค. 2557 - เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล รายงานวันนี้ (2 ธ.ค.) ว่า เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้
000
1. เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงราย
           คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสนอ เปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงราย และแต่งตั้ง นายกี แอแดลแบร์เฌ (Mr. Guy Heidelberger) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงรายตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กปร. (นักบริหารสูง) (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้
 • 1. นายดนุชา สินธวานนท์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • 2. นายลลิต ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นตนไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
3. เรื่อง การรับโอนและแต่งตั้งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้
 • 1. นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นักปกครองระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักบริหารระดับสูง) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 2. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นักปกครองระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักบริหารระดับสูง) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 3. นางกิตติมา นวลทวี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นักบริหารระดับต้น) กระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักบริหารระดับสูง) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

          ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังได้ตกลงยินยอมการโอนด้วยแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
4. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายไพโรจน์ อาจรักษา ที่ปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นตนไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
5. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้
 • 1. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • 2. พันโท เอนก ยมจินดา ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน
6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)
          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้
 • 1. นางศิริรัตน์ จิตต์เสรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • 2. นายเสรี อติภัทธะ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • 3. นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
7. เรื่อง การเสนอแต่งตั้งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
           คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป และจะมีวาระในการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคือถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
8. เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 8 ราย และกรรมการผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 8 ราย ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จำนวนรวมทั้งสิ้น 16 ราย ดังนี้
          กรรมการผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้แก่ 
 • 1. นางเมทินี พงษ์เวช ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ กรุงเทพมหานคร 
 • 2. พันโท สุนทร นพกุลสถิตย์ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคกลาง 
 • 3. นายสนั่น วุฒิ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคเหนือ 
 • 4. นายสุริพล สุวรรณจันทร์ดี ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
 • . นายอนุสรณ์ โค่ยสัตยา ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคใต้ 
 • 6. นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ประเภทเครือข่าย 
 • 7. พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ประเภทเครือข่าย 
 • 8. พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ประเภทเครือข่าย

         กรรมการผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ได้แก่ 
 • 1. นายอนุสรณ์ รังสิโยธิน ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน กรุงเทพมหานคร 
 • 2. นายสำเภา วีระนนท์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ภาคกลาง 
 • 3. นายภูมิพัฒน์ คงวารินทร์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ภาคเหนือ 
 • 4. นายจินดา วรประเสริฐ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 • 5. นายอุดม แก้วประดิษฐ์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ภาคใต้ 
 • 6. นายสามารถ พุทธา ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ประเภทเครือข่าย 
 • 7. นายไข่ นวลแก้ว ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ประเภทเครือข่าย 
 • 8. นายคำจันทร์ จันทร์จำปา ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ประเภทเครือข่าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
9. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิที่ครบวาระ
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแบบผังภูมิ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ 2 ปีแล้ว จำนวน 12 คน ดังนี้ 
 • 1. นายเอกชัย ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 • 2. นายวัลลภ สุระกำพลธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 • 3. นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขานิติศาสตร์ 
 • 4. นายพินิจ กำหอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 • 5. นายพินัย ณ นคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขานิติศาสตร์ 
 • 6. นายประดนเดช นีละคุปต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 • 7. นายบุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิทยาศาสตร์ 
 • 8. นายวชิระ จงบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 • 9. นาวาอากาศเอก ประสงค์ ปราณีตพลกรัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 • 10. นายสันติ รัตนสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาวิทยาศาสตร์ 
 • 11. นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาอุตสาหกรรม 
 • 12. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขานิติศาสตร์

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
10. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ครบวาระ
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตรชุดใหม่ จำนวน 12 คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ดังนี้ 
 • 1. นายมงคล รักษาพัชรวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 • 2. นายบุญสนอง รัตนสุนทรากุล ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาอุตสาหกรรม 
 • 3. นายพงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 • 4. นายสำเริง จักรใจ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 • 5. นายอุดมเกียรติ นนทแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 • 6. นางสาวณัฐนันท์ สินชัยพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ สาขาเภสัชศาสตร์ 
 • 7. นายธีรยศ เวียงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 • 8. นายชำนาญ ภัตรพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาเภสัชศาสตร์ 
 • 9. นายวิชา ธิติประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาเกษตรศาสตร์ 
 • 10. นายนำชัย เอกพัฒนาพานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขานิติศาสตร์ 
 • 11. นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 • 12. นายชัชวาล สุมนะเศรษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน สาขาวิทยาศาสตร์

             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น