วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เครือข่าย 96 องค์กร ชี้ผลประชามติไม่ใช่ “ใบอนุญาต” ให้ คสช. ใช้อำนาจตามอำเภอใจ


เครือข่าย 96 องค์กรใส่ใจประชามติฯ ระบุการการออกเสียงประชามติไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระ และเป็นธรรม เรียกร้อง คสช. คืนชีวิตทางการเมือง หยุดปิดกั้นการแสดงความเห็นต่อร่าง รธน. ยุติการดำเนินคดีนักโทษประชามติ พร้อมยกเลิกอำนาจพิเศษ ม.44
11 ส.ค. 2559 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เครือข่าย 96 องค์กรใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญกำหนดอนาคตประชาชน นำโดยเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ได้จัดการแถลงข่าวต่อผลประชามติเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่าน โดยระบุว่า ผลการลงประชามติไม่อาจนับเป็นฉันทานุมัติหรือ “ใบอนุญาต” ให้ คสช. ดำเนินการตามอำเภอใจโดยไม่ฟังเสียงฝ่ายใดได้ โดยมีเหตุผล 3 ประการคือ 1.การออกเสียงประชามติไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระและเป็นธรรม 2.เหตุผลของการเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญมีความหลากหลาย การที่ คสช. และ กรธ. แจ้งขั้นตอนข้างหน้าแต่เฉพาะกรณีร่างรัฐธรรมนูญผ่าน ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากเกิดความวิตกกังวลว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะเป็นอย่างไร จึงอาจตัดสินใจเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญไปก่อน และ 3.การที่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญร้อยละ 38.60 แสดงให้เห็นว่ายังคงมีประชาชนที่เห็นต่างต่ออนาคตสังคมไทยผ่านร่างรัฐธรรมนูญอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง คสช. และ กรธ. ไม่สามารถเพิกเฉยหรือละเลยเสียงเหล่านี้ได้
ทั้งทางเครือข่าย 96 องค์กรได้เรียกร้องให้ คสช. คืนชีวิตทางการเมือง หยุดปิดกั้นการแสดงความเห็นต่อร่าง รธน. ยุติการดำเนินคดีนักโทษประชามติ พร้อมยกเลิกอำนาจพิเศษ ม.44 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดแถลงการณ์เครือข่าย 96 องค์กรใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญกำหนดอนาคตประชาชน ภายหลังการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม 2559
ผลการออกเสียงประชามติเบื้องต้นมีผู้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญร้อยละ 61.40 และคำถามพ่วงร้อยละ 58.11 แต่ก็มีผู้ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญถึงร้อยละ 38.60 และไม่เห็นชอบคำถามพ่วงร้อยละ 41.89 อีกทั้งยังมีผู้มีสิทธิที่ไม่ประสงค์ออกเสียงอีกถึงร้อยละ 45.39 ซึ่งแม้ผลดังกล่าวจะส่งผลให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านตามความประสงค์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทว่านอกจากหลักการประชาธิปไตยซึ่งต้องฟังเสียงจากทุกฝ่าย ผลประชามติดังกล่าวไม่อาจนับเป็นฉันทานุมัติหรือ “ใบอนุญาต” ให้ คสช. ดำเนินการตามอำเภอใจโดยไม่ฟังเสียงฝ่ายใดได้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
 • 1. การออกเสียงประชามติไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระและเป็นธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ทั่วถึง ประชาชนจำนวนมากไม่มีโอกาสรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ดำเนินการผ่านกลไกและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลักเลือกประชาสัมพันธ์เฉพาะด้านดี อีกทั้งด้านดีบางข้อในเอกสารสรุปยังประชาสัมพันธ์เกินไปกว่าที่เขียนไว้จริงในร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่ฝ่ายเห็นต่างกลับถูกปิดกั้น ข่มขู่คุกคาม จับกุมคุมขัง และดำเนินคดี เป็นเหตุให้ประชาชนไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่รอบด้านเพียงพอในการตัดสินใจออกเสียง

 • 2. เหตุผลของการเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญมีความหลากหลาย การที่ คสช. และ กรธ. แจ้งขั้นตอนข้างหน้าแต่เฉพาะกรณีร่างรัฐธรรมนูญผ่าน ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากเกิดความวิตกกังวลว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะเป็นอย่างไร จึงอาจตัดสินใจเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญไปก่อน และการที่ คสช. และ กรธ. ปิดกั้นฝ่ายเห็นต่างที่พยายามชี้ให้เห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญก็ยิ่งส่งผลให้ประชาชนตัดสินใจรับร่างรัฐธรรมนูญได้โดยง่ายโดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการไปให้พ้นจากสภาวการณ์ปัจจุบันหรือการบริหารประเทศโดยรัฐบาลทหารหรือ คสช. นอกจากนี้ หากพิจารณาในเชิงภาพรวมของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ผู้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 30 คสช. จึงไม่สามารถอาศัยผลนี้เป็นข้ออ้างในการตัดสินใจดำเนินการใดโดยไม่ฟังเสียงประชาชนส่วนที่เหลือเหล่านี้ได้
 • 3. การที่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญร้อยละ 38.60 แสดงให้เห็นว่ายังคงมีประชาชนที่เห็นต่างต่ออนาคตสังคมไทยผ่านร่างรัฐธรรมนูญอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่ง คสช. และ กรธ. ไม่สามารถเพิกเฉยหรือละเลยเสียงเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อโต้แย้งและวิพากษ์วิจารณ์ที่ฝ่ายเห็นต่างหยิบยกขึ้นมายังไม่ได้รับการชี้แจงจาก คสช. กรธ. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างหนักแน่นชัดเจนพอ คสช. จึงไม่สามารถอาศัยผลการออกเสียงประชามติเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธที่จะตอบคำถามและข้อวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ รวมถึงสั่งห้ามการเคลื่อนไหวของฝ่ายเห็นต่างแม้ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านความเห็นชอบแล้วก็ตาม

เพราะเหตุนี้ เครือข่าย 96 องค์กรใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญกำหนดอนาคตประชาชน ที่ติดตามการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญมาอย่างต่อเนื่องจึงมีข้อเรียกร้องไปยัง คสช. ดังนี้

 • 1. คืนชีวิตการเมืองปกติให้กับสังคมไทยด้วยการยุติการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเมืองหยุดการใช้อำนาจพิเศษกฎหมายพิเศษและศาลทหารกับประชาชน
 • 2. เปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกฝ่ายทั้งที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญตลอดจนประชาชนและชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบหรือจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายยุทธศาสตร์และโครงการของรัฐต่างๆได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาร่วมกันบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญและข้อตกลงระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี
 • 3. ยุติการจับกุมคุมขังและดำเนินคดีประชาชนที่รณรงค์ประชามติและแสดงความเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญและปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังก่อนหน้านี้โดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขการแสดงออกดังกล่าวเป็นสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่ผิดกฎหมาย
 • 4. ให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด ประกาศกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่กระบวนการประชาธิปไตย ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
 • 5. ยกเลิกการใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 กลับมาใช้กลไกตามกฎหมายปกติ และให้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนยกเลิกประกาศและคำสั่งของคสช.ที่ละเมิดสิทธิประชาชนโดยเร็ว

เครือข่าย 96 องค์กรใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญกำหนดอนาคตประชาชน เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาตั้งแต่ต้น โดยมีการนำเสนอข้อกังวลต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้สู่สาธารณะไว้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 และแม้ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านการออกเสียงประชามติ แต่เครือข่ายฯ จะเฝ้าติดตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ รวมถึงการปฏิรูปตามที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดไว้อย่างใกล้ชิด และยืนยันว่าสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเป็นองค์ประกอบหลักของรัฐธรรมนูญ


ด้วยความเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
เครือข่าย 96 องค์กรใส่ใจประชามติรัฐธรรมนูญกำหนดอนาคตประชาชน

 • 1. เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง
 • 2. สมาคมรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 3. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
 • 4. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
 • 5. เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
 • 6. เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ-บำนาญแห่งชาติ
 • 7. มูลนิธิบูรณะนิเวศ
 • 8. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
 • 9. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
 • 10. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
 • 11. สมัชชาคนจน
 • 12. กลุ่มละครมะขามป้อม
 • 13. เครือข่ายพลเมืองเน็ต
 • 14. สมัชชาอู่ข้าวอู่น้ำภาคกลาง
 • 15. มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
 • 16. ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (NDM)
 • 17. กลุ่ม Mini Drama
 • 18. กลุ่มการเมืองครั้งแรก
 • 19. กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
 • 20. Focus on the Global South
 • 21. เครือข่ายสลัม 4 ภาค
 • 22. มูลนิธิโลกสีเขียว
 • 23. กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
 • 24. เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ประเทศไทย
 • 25. กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน(พื้นที่คัดค้านเหมืองแร่ทองคำ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย)
 • 26. กลุ่มรักษ์บ้านแหง(พื้นที่คัดค้านสัมปทานทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง)
 • 27. ชมรมอนุรักษ์ลุ่มน้ำสรอย ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ (พื้นที่การขอสัมปทานสำรวจแร่เหล็กและทองคำ)
 • 28. เครือข่ายการศึกษาทางเลือก
 • 29. กลุ่มเสรีนนทรี
 • 30. กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์
 • 31. กลุ่มศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตย
 • 32. ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD)
 • 33. กลุ่มลูกชาวบ้าน ม.บูรพา
 • 34. กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD)
 • 35. กลุ่มแก็งค์ข้าวกล่อง ม.รามคำแหง
 • 36. กลุ่มเพื่อนประชาชน
 • 37. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
 • 38. เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.)
 • 39. กลุ่มกระเหรี่ยงภาคเหนือ
 • 40. เครือข่ายเพื่อนตะวันออกวาระเปลี่ยนตะวันออก
 • 41. โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
 • 42. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
 • 43. กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง(กสรก.)
 • 44. กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท
 • 45. สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย
 • 46. กลุ่มแม่โจ้เสรีเพื่อประชาธิปไตย
 • 47. สมัชชาสิทธิเสรีภาพนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • 48. กลุ่มพลเมืองคนรุ่นใหม่(NGC)
 • 49. กลุ่มลุ่มน้ำโขงศึกษา
 • 50. กลุ่มพลเรียน
 • 51. ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาเชียงใหม่
 • 52. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
 • 53. กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
 • 54. เครือข่ายพลเมืองสงขลา
 • 55. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้)
 • 56. สมาคมรักษ์ทะเลจะนะ
 • 57. กลุ่ม Save Krabi
 • 58. กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำท่าสะท้อนและสิ่งแวดล้อม สุราษฎร์ธานี
 • 59. เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้
 • 60. เครือข่ายประชาชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สงขลา สตูล
 • 61. เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน
 • 62. เครือข่ายรักษ์ชุมพร
 • 63. เครือข่ายพลเมืองพัทลุง
 • 64. เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน
 • 65. เครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา รัตภูมิ
 • 66. เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
 • 67. ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน จะนะ
 • 68. สภาทรัพยากรพันธุกรรมพื้นบ้านภาคใต้
 • 69. สภาประชาชนอำเภอรัตภูมิ
 • 70. หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนา
 • 71. แนวร่วมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 • 72. มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
 • 73. Strawberry December
 • 74. Undergrad Rewrite
 • 75. Cafe Democracy
 • 76. กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
 • 77. สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR)
 • 78. เครือข่ายประชาชนชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ(PERMATAMAS)
 • 79. Seed of Peace
 • 80. พลังมด
 • 81. กลุ่มอนุรักษ์อ่าวบางละมุง
 • 82. กลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ
 • 83. เครือข่ายรักษ์อ่าวอุดม
 • 84. กลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม
 • 85. กลุ่มประมงต้นแบบบ้านนาเกลื
 • 86. กลุ่มประมงต้นแบบบ้านบางละมุง
 • 87. เครือข่ายสภาพลเมืองจังหวัดชลบุรี
 • 88. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนคนไร้รัฐ จ.อุบลราชธานี
 • 89. เครือข่ายปกป้องผืนป่าตะวันออก
 • 90. พระจันทร์เสี้ยวการละคร
 • 91. คณะทำงานนักเกรียนเปลี่ยนโล
 • 92. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.)
 • 93. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 94. มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน
 • 95. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)
 • 96. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น